Kāpēc iestāties KTS Baltija?

Biedrības mērķi:

- veicināt sadarbību starp Krievijas un Baltijas valstu tūrisma kompānijām, valsts un nevalstiskām organizācijām, lai palielinātu tūristu plūsmu starp Baltijas valstīm un Krieviju;
- uzlabot un veicināt informācijas plūsmu un apmaiņu tūrisma jomā starp Baltijas valstīm un Krievijas Federāciju;
- veicināt vienotu Krievijas un Baltijas valstu tūrisma produktu, mārketinga stratēģiju, zīmolu veidošanu un attīstīšanu, izplatīšanai Āzijas valstīs un Latīņamerikā, ienākošās tūrisma plūsmas palielināšanai;
- pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru kolektīvās profesionālās un finansiālās intereses valsts un nevalstiskās organizācijās, kā arī starptautiskās valstiskās un nevalstiskās organizācijās;
- veicināt biedru interesēm atbilstošas, labvēlīgas biznesa vides radīšanu
- sekmēt kvalitatīvu starptautiskā (kā ienākošā, tā izejošā) tūrisma pakalpojumu attīstību Baltijas valstīs un Krievijā;
- veicināt sadarbību ar vietējām, ārvalstu un starptautiskajām tūrisma apvienībām un asociācijām;

Biedrības uzdevumi:

- - piesaistīt nepieciešamos intelektuālos, finansu, organizatoriskos, kā arī citus resursus;
- realizēt kolektīvos iepirkumus biedru vajadzībām;
- pārstāvēt Biedrības biedru tiesiskās intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī ar citām fiziskām un juridiskām personām;
- piedalīties ar tūrisma jomu saistītu normatīvo aktu, dažādu politikas dokumentu, kuri skar tūrisma jomu, izstrādāšanā, kā arī līdzdarboties to ieviešanā;
- organizēt un nodrošināt informatīvo palīdzību, konsultācijas un metodoloģisko palīdzību Biedrības biedriem;
- radīt datu bāzes, dažādas informācijas sistēmas, ievērojot normatīvo aktu prasības, izmantot trešo personu radītas datu bāzes;
- sadarboties ar citām organizācijām, kuras ir saistītas ar tūrisma jomu, pārstāvot Biedrības biedru kolektīvās intereses;
- attīstīt un radīt dažādus projektus un programmas, tajā skaitā piesaistot finanšu līdzekļus vai ieviešot maksas pakalpojumus, vai arī izsludinot stipendiju programmas;
- reklamēt tūrisma iespējas Latvijā un ārvalstīs, veicināt informācijas par sniegtajiem tūrisma pakalpojumiem pieejamību;
- organizēt Biedrības pārstāvniecību starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos, rīkot konferences, tūrisma izstādes, gadatirgus, simpozijus, preses konferences un citus pasākumus, lai reklamētu tūrisma iespējas Baltijā un Krievijā, kā arī veicinātu informācijas apmaiņu;
- piedalīties starptautiskos projektos un realizēt starptautiskus projektus, kas veicina tūrisma nozares attīstību Biedrības biedru pārstāvētajā jomā, tajā skaitā tādos projektos, kurus finansē starptautiskas vai nacionālas organizācijas;
- piedāvāt konsultatīvos pakalpojumus biedriem jautājumos, kas saistīti ar tūrisma biznesa attīstību, veikt reklāmas iespiedmateriālu, periodisku izdevumu un cita veida publikāciju veidošanu, izdošanu un izplatīšanu;
- organizēt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu Biedrības biedriem;
- veikt citu darbību, kurai ir nozīme Biedrības mērķu sasniegšanā un kura nav aizliegta ar likumu.


Kāds ir Baltijas valstu tūrisma biznesa ieguvums iestājoties KTS?

1. Primāri, tūrisma organizācijas iestāšanās KST, nozīmē:
- nopietna attieksmi pret nozari un biznesa attīstību tajā;
- korporatīvās uzvedības normu ievērošanu tirgū;
- gatavību risināt kolektīva rakstura problēmas;
- biznesa statuss, ko nodrošina sadarbība ar KST, respektablu un ietekmīgu organizāciju tūrisma nozarē.
2. Uzņemot jaunu biedru, KST uzsāk šīs organizācijas virzīšanu un popularizēšanu tūrisma tirgū, nodrošinot:
- Dalību KST projektos, kā arī atbalstu individuālo projektu organizēšanā (forumi, semināri, darba vizītes u.c.)
- Kompānijas logotipa izvietošana KST interneta resursos, kā arī pārējos KST informatīvajos materiālos.
3. KST sniedz palīdzību konfliktu un problēmsituāciju risināšanā, kas radušies kādam no biedrības biedriem, pārstāv to intereses valsts un biznesa struktūrās, kā arī ārvalstu vēstniecībās.
4. KST biedri saņem dalības maksas atlaides visos darījumu pasākumos, t.sk. starptautiskajos, kas tiek organizēti ar Savienības atbalstu – forumos, konferencēs, informatīvajos braucienos u.c.
5. Kompānijas, kas iestājušās KST, iegūst tiesības bezmaksas publicēt interneta portālos www.rstbaltia.lv (sadaļā „KST Baltija biedru saraksts”), www.rustourunion.ru, www.ratanews.ru sekojošu informāciju:
- Vispārīgu informāciju par kompāniju;
- Reklāmas banerus ar saiti uz kompānijas mājas lapu;
KST biedriem ir iespējams izvietot dažāda veida reklāmas Savienības interneta resursos, piemērojot īpašus maksas tarifus un atlaides.
6. KST biedriem ir tiesības piedalīties tūrisma nozares problēmu risināšanā, tajā skaitā arī Savienības komisiju sastāvā:
- Autobusu transporta;
- Iekšējā tūrisma;
- Bērnu tūrisma;
- Tiesību;
- Sanatoriju un kūrortu;

7. KST biedri var piedalīties sekojošās tūrisma izstādēs, piemērojot īpašas atlaides:
- Inwetex
- Work Shop
- Intourmarket
- MITT
- Krievijas reģionālās izstādes
- Baltijas reģionālās izstādes


Biznesa apvienību izveidošanas pasaules prakse

Šādu apvienību izveidošanās saistīta galvenokārt ar to, ka jebkurā nozarē periodiski mēdz rasties problēmas, kuras ir neiespējami risināt vienatnē. Sabiedriskās organizācijas, kas pārstāv katras konkrētas organizācijas intereses un tūrisma biznesa intereses kopumā, spēj būt daudz elastīgākas un efektīvākas salīdzinājumā ar valsts iestādēm, tās spēj daudz ātrāk noreaģēt uz izmaiņām tirgū, kā arī klientu vēlmēm.

Krievijas Tūrindustrijas savienība, dibināta 1993.gadā (līdz 2002.gadam – Krievijas tūrisma aģentūru asociācija (Российская ассоциация туристических агентств, РАТА), jau 20 gadus uzskatāma par Krievijas lielāko biznesa apvienību tūrisma nozarē, kas cīnās par civilizēta tūrisma biznesa tirgus izveidi valstī un nacionālā tūrisma produkta konkurētspējas paaugstināšanu.
Tās galvenie uzdevumi:
- Tūrisma nozares normatīvi – tiesiskās bāze uzlabošana;
- Cīņa pret tūrisma tirgus monopolizāciju
- Operatīva konfliktsituāciju risināšana tūrisma nozarē;
- Investīciju piesaiste tūrisma infrastruktūras attīstībā;
- Tūrisma speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas uzlabošana;
- Jaunu tūrisma produktu izveidošana un jaunu virzienu attīstība;
- Jaunāko tehnoloģiju ieviešana.

KST uzskata par savu pienākumu palīdzēt tūrisma firmām attīstīt savu darbību arvien jaunos biznesa līmeņos, kas nodrošinātu plaša spektra kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu tirgus dalībniekiem.

KST biedru sastāvā ir vairāk kā 600 kompānijas no Krievijas un ārvalstīm, t.sk. tūroperatori, tūrisma aģentūras un to tīkli, nozares un reģionālās asociācijas un savienības, naktsmītnes, viesnīcu tīkli, apdrošināšanas aģentūras, juridisko un auditoru pakalpojumu sniedzēji, 14 izstāžu kompānijas, IT- kompānijas, mācību iestādes, muzeji, reģionālās tūrisma attīstības organizācijas, ārvalstu tūrisma administrāciju pārstāvniecības Krievijā, mediji u.c.

KST sastāvā ietilpst 12 reģionālās nodaļas – Ziemeļ-Rietumu, Piejūras, Krasnojarskas, Habarovskas, Tveras, Nižegorodas, Burjatijas, Udmurtijas, Rostovas, Pievolgas, Kaukāza Minerālūdens un jaunākā – Baltijas reģionālā nodaļa.

Līdz ar to, ņemot vērā vēl arī asociētos biedrus, organizācijas, kas iekļautas asociācijās un savienībās, apvienoto tūrisma aģentūru tīklu, KST pārstāv vairāk kā 2500 tūrisma industrijas uzņēmumu intereses.

Tādēļ, lai iestātos KST, uzņēmumam ir jābūt ar ideālu biznesa reputāciju un jāiesniedz citu Savienības biedru rekomendācijas. Līdz ar to, apliecība, kas tiek izsniegta visiem KST biedriem, uzskatāma par sava veida kvalitātes sertifikātu. KST logotips, kas izvietots biedru interneta mājas lapās, reklāmas materiālos un vizītkaršu noformējumā, apliecina kompānijas cienīgumu un gatavību ievērot korporatīvos biznesa principus.
KST piedalās likumprojektu izstrādāšanā, realizē marketinga, izglītības un informatīvos projektus.
Informatīvās iespējas – ikdienas elektroniskā avīze „RATA-news” ar 3 pielikumiem – RATA-news Hotel & Resort, RATA-news Business Travel, RATA-news English Digest; izejošā tūrisma katalogu sērija - Just Russia; Viskrievijas labprātīgais tūrisma aģentūru Ģenerālais reģistrs.
Divdesmit pastāvēšanas gados šī organizācija kļuvusi par iedarbīgu instrumentu tās dalībnieku un to klientu interešu aizstāvībai, kā arī par reāli funkcionējošas pilsoniskās apvienības piemēru.
KST ir izveidojušās labas partnerattiecības ar Krievijas Federācijas federāciju padomi, izpildvaras un likumdošanas federālajām organizācijām, reģioniem.


Sarežģītos uzdevumus palīdz risināt dalība:

- Vispasaules tūrisma organizācijā (UNWTO);
- Krievijas Federācijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā;
- Krievijas rūpniecības un uzņēmējdarbības savienībā;
- Viskrievijas sabiedriskajā mazās un vidējās uzņēmējdarbības organizācijā „Krievijas Balsts” ( «Опора России»).